Anul 2009 - cifre si realizari
CISA - Consultanţă, Instruire, Sprijin pentru Antreprenoriat


Asociaţia Consultanţă, Instruire, Sprijin pentru Antreprenoriat – C.I.S.A., este persoană juridică de interes general, fără scop patrimonial constituită conform OG 26/2000.
C.I.S.A. are ca scop sprijinirea iniţiativei private şi promovarea spiritului antreprenorial, formarea întreprinzătorilor prin informare, consultanţă, instruire, oferirea de sprijin logistic, informaţional, furnizarea de servicii profesionale IMM-urilor, ONG-urilor, instituţiilor administraţiei publice şi facilitarea dezvoltării durabile.
C.I.S.A. este un generator de dezvoltare locală şi regională prin expertiza pe care o oferă potenţialilor întreprinzători, IMM-urilor, ONG-urilor şi administraţiei publice în aria design-ului de proiect, a managementului prin proiect şi a realizării de planuri de afaceri / studii de fezabilitate.
Obiectul Asociaţiei CISA este :

 • promovarea spiritului antreprenorial;
 • sprijinirea activităţilor de informare, documentare, consultanţă în domeniul mişcării antreprenoriale, a economiei afacerilor, a promovării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a dezvoltării durabile în ansamblu;
 • instruire şi educaţie continuă prin cursuri, seminarii şi conferinţe pentru potenţiali întreprinzători, IMM-uri, ONG-uri şi instituţii ale administraţiei publice;
 • asistenţă tehnică şi consiliere pentru întocmire planuri de afaceri, studii de fezabilitate, programe de recrutare, cercetări de piaţă, prezentări firmă, strategii de marketing, recrutare şi selecţie de personal;
 • îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, a competitivităţii şi a accesului la pieţe, la informaţie şi la surse de finanţare pentru întreprinzători, micro-întreprinderi şi IMM;
 • crearea de alternative viabile privind susţinerea IMM-urilor prin centre de informare şi consultanţă, incubatoare de afaceri, scheme de finanţare şi sprijin logistic;
 • promovarea de măsuri active pentru combaterea şomajului;
 • activităţi de sprijinire a dezvoltării ONG şi de consolidare a parteneriatului între ONG şi autorităţile locale;
 • promovarea comunicării şi colaborării cu autorităţile administraţiei publice, instituţiile de învăţământ, cultură, organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale;
 • sprijinirea dezvoltării rurale, stimularea iniţiativelor private, a comportamentului asociativ, a programelor de dezvoltare comunitară pentru dezvoltarea integrată, armonioasă a mediului rural prin consultanţă în afaceri, instruire, informare şi editare materiale informative, asistenţă tehnică, logistică, financiară, schimburi de experienţă, transfer de know-how, dezvoltare instituţională;
 • dezvoltarea serviciilor sociale, derularea de activităţi care să contribuie la îmbunătăţirea standardului de viaţă, crearea de noi locuri de muncă şi facilitarea accesului la locurile de muncă, ameliorarea principalilor indicatori de sănătate, dezvoltarea serviciilor de igienă şi sănătate publică;
 • combaterea discriminărilor de orice fel, educaţie civică, informare şi consiliere, promovarea drepturilor omului, protejarea persoanelor sau grupurilor defavorizate, promovarea toleranţei, a înţelegerii şi cooperării între grupuri specifice; sensibilizarea societăţii civile cu privire la nevoile specifice diverselor grupuri şi comunităţi;
 • dezvoltarea resurselor umane în ansamblu; promovarea  programelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor umane în organizaţii economice, social-administrative, de învăţământ, cercetare sau cultură, elaborare de studii, cercetări, programe în domeniul formării resurselor umane, a educaţiei continue şi vocaţionale, a orientării şcolare şi profesionale, reconversiei forţei de muncă, identificării nevoilor de instruire, dinamicii profilelor ocupaţionale şi a locurilor de muncă, existente şi previzionate; informare, consultanţă, asistenţă şi instruire pentru persoane fizice sau juridice în domeniul dezvoltării resurselor umane;
 • activităţi care contribuie la consolidarea sectorului ONG, a societăţii civile în ansamblu, a parteneriatelor dintre acestea şi autorităţile locale; activităţi care contribuie la cunoaşterea şi îndeplinirea criteriilor de aderare şi integrare a României la uniunea Europeană.

Valorile organizaţiei noastre sunt fundamentate pe oameni, pe calitatea relaţiilor cu partenerii şi clienţii noştri.
Premisa principală este schimbul eficient de informaţii.
Personalul C.I.S.A. are pregătire şi experienţă relevantă în domeniu consultanţei, instruirii şi serviciilor pentru afaceri respectiv:

 • peste 5.000 ore de consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor ; consiliere de carieră , servicii de ocupare;
 • elaborarea a peste 100 planuri de afaceri, studii de fezabilitate, planuri de marketing şi proiecte de dezvoltare pentru clienţi sau parteneri din sectorul IMM, ONG sau administraţie publică;
 • mai mult de 10 misiuni de asigurare a managementului unor proiecte economice şi sociale cu finanţare Phare, Sapard şi de la Guvernul României;
 • organizarea şi derularea cu succes a 20 cursuri în aria managementului prin proiect şi a realizării de planuri de afaceri.

Contact:
Director Executiv: Constantin Grigoraş
Adresa: Bacău, 600099, str. Pictor Andreescu nr. 5, etajul 1
Tel. 0234 546 725, 0334 806 563
Fax. 0234 546 725
Mobil: 0744 870 210;
E-mail: office@cisa.info.ro, newsletter@cisa.info.ro
Web: www.cisa.info.ro

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006