Anul 2009 - cifre si realizari




Asociaţia Microregională Văile Someşului


Scopul asociaţiei este sprijinirea dezvoltării durabile a localităţilor din zona de N-E a judeţului Cluj şi reprezentarea intereselor acestora la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional, prin pregatirea,  promovarea şi implementarea la toate nivelurile a unor proiecte pentru crearea,  modernizarea şi extinderea infrastructurii locale, susţinerea educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale, creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea resurselor umane, tehnologiei informaţiei şi a sectorului turistic. Vom avea în vedere programele de protecţia mediului şi programele sociale, precum şi obţinerea de finanţări interne şi externe necesare derulării acestora, precum şi alte măsuri în zona de NE a judeţului Cluj.
Obiectivele asociaţiei sunt:

 • elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare economico-socială durabilă a microregiunii Văile Someşului, cu luarea în considerare a intereselor comunităţilor locale;
 • elaborarea de proiecte şi programe pentru dezvoltarea integrată a regiunii şi sprijinirea proiectelor de dezvoltare locală;
 • susţinerea iniţiativelor locale şi zonale din domeniul social, economic, cultural, turistic şi al protecţiei mediului;
 • reprezentarea intereselor regiunii Văile Someşului din judeţul Cluj, în raport cu alte organizaţii şi instituţii;
 • asigurarea accesului populaţiei din regiune la informaţii şi surse de finanţare pentru creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a locuitorilor regiunii;
 • susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei;
 • dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice-electronice moderne;
 • protejarea, valorificarea, restaurarea şi conservarea, în interesul populaţiei locale, a patrimoniului natural şi cultural al regiunii;
 • restaurarea centrelor cultural-istorice vechi pentru introducerea lor în circuite turistice;
 • înfiinţarea şi sprijinirea asociaţiilor de dezvoltare comunitară la nivelul localităţilor din regiune;
 • sprijinirea autorităţilor publice locale din regiune în iniţierea şi implementarea programelor de dezvoltare în mediul rural;
 • facilitarea cooperării regionale şi inter-regionale, stimularea iniţiativelor de colaborare între membrii asociaţiei şi între aceştia şi alţi parteneri;
 • sprijinirea activităţilor sportive şi recreative;
 • sprijinirea culturii şi activităţilor culturale;
 • sprijinirea dezvoltării turismului rural;
 • valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural al regiunilor;
 • sprijinirea protecţiei mediului înconjurător;
 • dezvoltarea de servicii în domeniul protecţiei sociale şi a sănătaţii;
 • dezvoltarea activităţilor educative pentru copii şi adulţi;
 • îmbunătaţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor;
 • înfiinţarea de cluburi şi cercuri în scopul întreţinerii relaţiilor intercomunitare;
 • sprijinirea schimburilor de experienţă cu comunităţi din România şi din străinătate.

Contact:
Director Executiv: Irina Mureşan
Adresa: str. Principală, nr.117 , loc. Iclod, comuna Iclod, Jud. Cluj
Tel: 0264 263 370
Fax: 0264.263218
E-mail: irina.muresan@yahoo.com

 

 

 

   
   

 

 

• peste 18000 de beneficiari ai proiectelor derulate;

• peste 50 de apariţii media;

• 20 de multiplicatori instruiţi despre folosirea instrumentelor pentru educaţie pentru drepturile omului: manualele Compass, Compasito şi Gender Matters;

• realizarea sondajului „Opinia cetăţenilor despre calitatea mediului din Bucureşti;

• 18 activităţi din manualul de educaţie pentru drepturile omului – Compasito – au fost traduse, dintre care 13 au fost adaptate de facilitatori în cadrul a 134 de worlshop-uri, la care au participat peste 380 de elevi din cele 6 şcoli selectate;

• publicaţia de tip Companion a fost publicată în 300 de exemplare;

• realizarea Strategiei naţionale de educaţie pentru drepturile omului / copilului în şcoli, cu participarea elevilor, profesorilor, educatorilor, experţilor în domeniul drepturilor omului;

• a fost creat un proiect, care să fie discutat în comisia naţională de aprobare a Calendarului activităţilor extraşcolare a MECTS pentru introducerea Scolii de vară “Avocatul elevului - promotor al drepturilor copilului în ethosul şcolar”;

• 15 instituţii şi autorităţi publice au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii serviciilor pe care le oferă cetăţenilor, şi totodată acestea au elaborat primul model de standarde de calitate pentru serviciile publice din România;

• peste 100 de funcţionari publici au participat la elaborarea Cartei Cetăţenilor;

• 10.000 de beneficiari ai unor servicii de calitate oferite de instituţiile / autorităţile publice care au elaborat Carta Cetăţenilor;

• 5 emisiuni radio, în cadrul Dosarelor Integrării Europene, realizate de SRR;

• 2.000 de fluturaşi 1.000 de postere folosite în activităţile de informare care s-au adresat cetăţenilor;

• distribuirea a 3.000 de exemplare a compendiumului cu Carta Cetăţenilor.

 


Agenda21 © 2006