Întărirea guvernării de mediu în Bucureşti


 

posterDescriere
Proiectul a propus o mai susţinută implicare a societăţii civile în procesul de întărire a capacităţii instituţionale a autorităţilor locale pentru elaborarea strategiilor de mediu şi de conştientizare de către cetăţeni a problemelor de mediu din cadrul comunităţii în care trăiesc şi conlucrarea cu autorităţile publice locale în vederea identificării şi aplicării unor soluţii adecvate.

Perioada
iulie 2009 – decembrie 2010

 Obiective

 • Întărirea guvernării de mediu din municipiul Bucureşti, prin schimbul de experienţă şi know-how oferit de municipalitatea din Askim, Norvegia;
 • Educarea cetăţenilor, în special a tinerilor, pentru adoptarea unui comportament caracteristic unui stil de viaţă durabil.

 Activităţi

 • realizarea unui sondaj de opinie din care să rezulte opiniile/percepţiile locuitorilor Bucureştiului şi propunerile acestora cu privire la problemele de mediu identificate;
 • 2 sesiuni de training susţinute de 5 experţi norvegieni pentru 30 de funcţionari publici din departamentele/direcţiile de protecţie a mediului din cadrul Primariei Municipiului Bucureşti, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Comisariatului de Mediu a Municipiului Bucuresti;
 • reactualizarea Strategiei şi a Planului local de acţiune pentru mediu (PLAM)  a municipiului Bucureşti, pe baza principiilor şi direcţiilor de acţiune. Accentul a fost pus pe reducerea efectului de seră produs de emisia de gaze şi alte emisii în aerul şi apele Bucureştiului;DSC08108
 • Producerea unui Toolkit pentru eco-funcţionari, un compendiu de legi,  instrumente, metodologii, standarde şi bune practici care să sprijine factorii de decizie în elaborarea politicilor publice din domeniul protecţiei mediului;
 • 3 experţi români invitaţi în Norvegia pentru a participa la Conferinţa Naţională pentru Planificarea Climatică la nivel regional;
 • vizită de studiu de 3 zile în Askim, Norvegia pentru 2 experţi români;
 • 2 întâlniri pentru 12 tineri lideri organizate în Bucureşti pentru a identifica modalităţile de acţiune pentru tineri ca principali actori ai schimbării;
 • Implementarea campaniei Aeriseşte Bucureştiul – o campanie publică de informare şi  responsabilizare în ceea ce priveşte problemele de mediu ale capitalei;
 • cursuri de pregătire pentru elevi şi studenţi (în jur de 300 de participanţi în cadrul a 4 activităţi) pentru însuşirea unui stil de viaţă durabil şi dezvoltarea abilităţilor de a realiza proiecte pentru comunitatea din care fac parte;
 • realizarea unui Eveniment de Mediu de trei zile, organizat de tinerii din Bucureşti pentru bucureşteni, pentru a-i convinge să adopte un comportament sănătos şi prietenos faţă de mediul în care trăiesc;
 • constituirea unui network cu parteneri din Norvegia care să permită schimbul de bune practici şi participarea în comun la activităţi referitoare la mediu, cu accent pe problemele produse de schimbările climatice.

Rezultate

VALOROASĂ EXPERTIZĂ acordată de finanţatorul Innovation Norway şi Primăria Askim din Norvegia, obţinută prin:

Picture 009

 • vizita de studiu în Norvegia a 2 experţi români din cadrul PMB;
 • cursul de formare adresat funcţionarilor publici şi educatorilor implicaţi în proiect, din 14-17 iunie 2010. 2 sesiuni de training susţinute de 4 experţi norvegieni pentru 30 de funcţionari publici din departamentele/direcţiile de protecţie a mediului din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Comisariatul de Mediu al Municipiului Bucureşti. Obiectivul cursurilor a fost să îi ajute pe participanţi să înţeleagă „aspectele globale referitoare la mediu” şi să le dezvolte competenţe pentru înglobarea acestora în planificarea locală de mediu.
 • schimbul de experientă privind network–ul climatic şi dezvoltarea viitoare a proiectului prilejuit de întâlnirile organizate de parteneri la Innovation Norway şi Primăria din Oslo, la KS şi  Primăriile Askim şi Moss, la care au participat managerul de proiect şi reprezentanţi ai echipei de proiect. Schimbul de experienţe şi know-how s-a realizat inclusiv prin participarea experţilor români la Conferinta Naţională pentru Planificare Climatică la nivel regional Norvegia. Discuţiile au avut în vedere strategii comune cu privire la domeniul dezvoltării durabile cu impact în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă şi a altor poluanţi cu efect asupra calităţii aerului, a solului şi a apei. Vizita a prilejuit un util schimb de experienţă şi bune practici în domeniul protecţiei mediului şi pregătirea unei Reţele pentru Schimbările Climatice care va reuni primării din Norvegia şi municipiul Bucureşti.

AFIRMAREA TINERILOR CA ACTORI PRINCIPALI AI ACŢIUNILOR EDUCATIVE

DSC06475

 • 12 tineri au beneficiat de două cursuri de formare. La rândul lor, aceştia au contribuit la formarea a 360 de tineri eco-voluntari din 12 licee din capitală în domeniul dezvoltării durabile, a drepturilor omului cu accent pe nediscriminare şi justiţie socială, a dezvoltării unor deprinderi de stil de viaţă sănătos şi a scrierii de proiecte pe teme specifice protecţiei mediului. Totodată, aceşti tineri au fost actorii principali în cadrul evenimentelor campaniei, lucrând împreună şi sub coordonarea tinerilor lideri;
 • Marşul eco-voluntarilor şi garda eco-mediu au reunit 5.500 de tineri şi 60 de cadre didactice din 12 licee din Bucureşti implicate;

DSC08064

 • Spectacolul Aeriseşte Bucureştiul a fost prezentat şi susţinut de elevii din liceele participante în proiect la Grădina de Vară a Teatrului de Revistă Constantin Tănase;
 • Expoziţia de fotografie “Eco-itinerarii prin Bucureşti”, onorată de participarea Excelenţei Sale domnul Øystein Hovdkinn, Ambasadorul Norvegiei în România, a prilejuit realizarea a peste 2000 de fotografii înscrise în competiţie. Selecţia finală a cuprins 250 de fotografii care au fost expuse timp de 1 săptămână la Muzeul Municipiului Bucureşti;
 •  Parada de costume: prin 55 de costume realizate din materiale reciclabile tinerii au demonstrat nu numai creativitate, ci şi au transmis un mesaj cetăţenilor Bucureştiului de conştientizare a importanţei reciclării materialelor pentru o nouă calitate a vieţii urbane;
 • 12 noi proiecte au fost realizate de tineri din  cele 12 licee implicate în proiect (proiecte de mici dimensiuni care se adresează unor probleme identificate în cadrul comunităţilor în care se află liceele, realizate în parteneriat cu autorităţi publice şi companii private). 5.000 de tineri beneficiari ai proiectelor.  Proiectele au fost reunite în cadrul unui Catalog, publicat în 500 de exemplare.

 

CETĂŢENII AU FOST PARTE ACTIVĂ ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE
Opiniile lor incluse în sondajul de opinie realizat de IRSOP - “Calitatea mediului în Bucureşti în opinia cetăţenilor” - au fost valorificate în documente strategice elaborate  sau actualizate de institutiile partenere pe parcursul proiectului.
Principalele concluzii ale studiului arată că în rândul cetăţenilor capitalei predomină sentimentul că situaţia mediului înconjurător va continua să se deterioreze (38%) sau va rămâne neschimbată (35%); 71% din cei intervievaţi consideră dramatică calitatea mediului în Bucureşti; locurile publice ale oraşului unde mediul are calitatea cea mai scazută sunt strada (67%), pieţele alimentare (56%) şi mijloacele de transport (43%).

O MARE DIVERSITATE DE RESURSE UMANE ŞI INSTITUŢIONALE implicate

 • ONG-uri,
 • autorităţi ale administraţiei publice/instituţii publice centrale şi locale,
 • instituţii academice,
 • unităţi de învăţământ,
 • cadre didactice,
 • companii private,
 • televiziunea publică, Societatea Română de Radio, alte instituţii media,
 • personalităţi din viaţa publică,
 • tineri voluntari etc.

Proiectul a asigurat cadrul necesar derulării unui proces de revizuire şi completare a documentelor strategice necesare unui management eficient al protecţiei mediului în capitală:

  • Strategia de mediu şi Planul de Acţiune pentru Calitatea Aerului în Bucureşti. O comisie tehnică constituită în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti se ocupă de coordonarea acestui proces.
  • Proiectul a asigurat cadrul necesar scrierii unui Toolkit pentru eco - funcţionari care include legi, instrumente, metodologii, standarde şi bune practici care să sprijine factorii de decizie în elaborarea politicilor publice din domeniul protecţiei mediului.

Beneficiile pe care partenerul principal pe proiect, Primăria Municipiului Bucureşti, le-a considerat ca fiind importante ca urmare a derulării proiectului se referă la:

 • Încorporarea informaţiilor dobândite în cadrul schimburilor de experienţă şi a cursurilor de formare în documentele strategice ale PMB;
 • Materiale şi informaţii diseminate în instituţiile publice responsabile din Bucureşti;
 • Creşterea conştientizării prin comunicarea iniţiativelor locale privind dezvoltarea durabilă către cetaţeni, organizaţii şi mediul de afaceri;
 • Constituirea unui network cu parteneri din Norvegia care să permită schimbul de bune practici şi participarea în comun la activităţi referitoare la mediu, cu accent pe problemele produse de schimbările climatice.
 • Deschiderea unor noi oportunităţi de cooperare.

Lecţii învăţate

 • Proiectul a asigurat valorificarea tipului specific de expertiză;
 • O utilizare mai eficientă a resurselor pentru realizarea unui scop comun: soluţii/ răspunsuri pentru probleme ale comunităţilor locale;
 • A conferit mai multă credibilitate autorităţilor locale şi a contribuit la creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în acestea;
 • Parteneriatul cu ONG-urile asigură mobilizarea de resurse  - o arie de adresabilitate extrem de largă (alte structuri ale societăţii civile: instituţii academice, de cercetare, ONG-uri, mass media, companii private) pentru participare şi diseminare a informaţiilor;
 • Mai multă flexibilitate în preluarea şi valorificarea acelor idei/iniţiative/propuneri care  au rezultat pe parcursul dezvoltării proiectului şi care i-au conferit valoare adăugată.
 • Rezultate semnificative şi impact major cu fonduri minime!

Co-finanţator
Guvernul Norvegiei, prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România

Parteneri

 • Primăria oraşului Askim - Norvegia
 • Primăria Municipiului Bucureşti
 • Primăriile de sector din Bucureşti
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti
 • Comisariatul de Mediu al Municipiului Bucureşti
 • Liceul Teoretic Ion Neculce
 • Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu
 • Colegiul Tehnic Media
 • Colegiul Naţional Emil Racoviţă
 • Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu
 • Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu
 • Colegiul Naţional Matei Basarab
 • Liceul Bilingv Decebal
 • Colegiul Naţional Gheorghe Şincai
 • Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr
 • Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc
 • Liceul Teoretic Grigore Moisil
 • Teatrul de Revistă Constantin Tănase
 • Muzeul Municipiului Bucureşti
 • Societatea Română de Radio

Impresii ale beneficiarilor
La conferinţa de evaluare finală care a avut loc în data de 13 decembrie 2010 la Cercul Militar Naţional, participanţii au răspuns la câteva întrebări despre proiect, precum:


Ce impact a avut proiectul?
„Proiectul mi-a lărgit orizonturile”
„Elevii din liceu au conştientizat că trebuie să păstreze natura aşa cum au primit-o”
„Colaborare internaţională benefică pentru tinerii din ambele ţări: Norvegia şi România. Felicitări”
„Încheierea de parteneriate cu liceele implicate în proiect”
„Modalitatea de derulare: elevi şi cadre didactice în echipe”

Ce a însemnat acest proiect pentru dvs. şi pentru instituţia pe care o reprezentaţi?
„Creşterea gradului de informare şi de responsabilizare la nivelul liceului”
„Transfer de bune practici, experienţă şi soluţii pentru problemele legate de protecţia mediului”
„Comunicare, implicare, responsabilizare, ideea de voluntariat, expertiză, scriere de proiecte şi implementare, parteneriat, spirit de echipă”
„Consolidarea relaţiilor între instituţiile publice”

 
   

 

 


 


Agenda21 © 2014